Nejrozšířenější formou vlastnictví nemovitostí je vlastnictví osobní. Vlastnické právo k nemovitostem je evidováno příslušnými katastrálními úřady, které na základě předložených listin, podkladů a návrhů ke vkladu či zápisu, splňujících zákonné náležitosti, provádějí změny v „katastrálním operátu“. Katastrální úřady zároveň správnost návrhů a podkladů prověřují v příslušných řízeních. Prodej nemovitosti v osobním vlastnictví se realizuje na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti. Převod vlastnického práva k nemovitosti může být realizován samozřejmě i mnoha jinými způsoby (darováním, děděním, výměnou, zrušením podílového spoluvlastnictví apod.) Pro převod vlastnického práva na základě kupní smlouvy se katastrálnímu úřadu předkládá: Návrh na zahájení řízení na povolení vkladu nového vlastníka do katastru nemovitostí, které musí obsahovat:

a) označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen,
b) specifikace účastníků řízení,
c) specifikace práv,

která mají být zapsána do katastru a přílohou návrhu musí být kupní smlouva, na základě které má být zapsáno právo do katastru nemovitostí, a to v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení. V případě, že převodce (prodávající) nabyl nemovitost před 1. 1. 1993 musí převodce doložit ověřené kopie nabývacích titulů – listin osvědčující vlastnické právo prodávajícího. Vlastnické právo k prodávaným nemovitostem přechází na kupujícího dnem povolení vkladu kupujícího jako nového vlastníka do katastru nemovitostí. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen příslušnému katastrálnímu úřadu.